"The cinema is truth 24 Frames-Per-Second”

Jean-Luc Godard

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih – Zdru-1 (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 - odločba US in 102/08 – odločba US) in 80. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je občni zbor Društva Filmski producenti Slovenije dne 08.04.2009 sprejel

 

 

 

STATUT DRUŠTVA

FPS – FILMSKI PRODUCENTI SLOVENIJE

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Društvo Filmski producenti Slovenije (krajše Društvo FPS, v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, v katerega se povezujejo slovenski filmski producenti, da uresničujejo svoje skupne stanovske, družbene, kulturne in narodne interese, z zavestim delovanjem v prid razvoja slovenske nacionalne kinematografije in avdiovizualne kulture.

 

 2. člen

Ta statut določa: ime in sedež društva, namen in naloge društva, način včlanjevanja in prenehanje članstva, način upravljanja društva, pravice in dolžnosti članov, zastopanje društva, financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi, način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta, zagotavljanje javnosti dela društva, način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

 

 3. člen

Ime društva je Društvo Filmski producenti Slovenije. Sedež društva je v Ljubljani, Metelkova 6.

 

 4. člen

Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva vsebuje stilizirane začetnice imena društva. Žig ima na obodu napis imena društva, v sredini pa je znak društva.

 

 5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik društva.

 

 6. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju kulture s poudarkom na filmu in televiziji ter prispevajo k razvoju teh in sorodnih dejavnosti.

 

 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

 7. člen

(1) Osnovni namen društva je vzpodbujati k samostojnemu, svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju članov filmskih producentov v ugodnih pogojih, razvijati odgovoren odnos članov do poklica filmskega producenta ter vzpodbujati poglobljeno spoznavanje dela slovenskih kot tudi tujih filmskih producentov.

(2) Društvo:

 se na vse zakonite načine, v skladu s dolgoletno tradicijo slovenskega filma in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj slovenskega avdiovizualnega sektorja,

 sodeluje s tujimi in domačimi strokovnjaki, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem filmske produkcije,

 skrbi za uveljavljanje slovenske filmske umetnosti in stroke na področju Republike Slovenije in izven njenih meja.

 

 8. člen

(1) Namen in cilje iz 7. člena uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog:

 organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev,

 organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki strokovnih srečanj, projekcij, retrospektiv, javnih prireditev in simpozijev,

 izdaja strokovno literaturo, publikacije in tiskane nosilce zvoka in slike povezano z dellovanje producentov

 izdaja društveno glasilo,

 sodeluje s sorodnimi društvi in ustanovami doma in po svetu,

 sodeluje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalnih programov,

 sodeluje z raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami z namenom raziskovanja s področja filmske produkcije

 opozarja javnost na odnos do slovenskega filma in se zavzema za ustrezno vrednotenje slovenskega filma v javnem življenju ter državnih ustanovah  kakor tudi poklica filmskega producenta

 vzpodbuja člane k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu na področju filma in televizije,

 organizira srečanja s podobnimi društvi iz tujine ter z znanimi domačimi in tujimi filmskimi ustvarjalci, promovira poklic in status producenta.

(2) Za doseganje namenov in ciljev iz 7. člena lahko društvo skladno s predpisi opravlja tudi naslednje pridobitne naloge:

 organizira strokovno izobraževanje v obliki mojstrskih delavnic, seminarjev in tečajev,

 organizira javne prireditve, retrospektive, projekcije, simpozije, strokovne posvete, razstave in umetniške večere, festivale in podelitve nagrad,

 podaja naročena strokovna mnenja.

 

 

III. ČLANSTVO

 

 9. člen

(1) Članstvo v društvu je prostovoljno.

(2) Član društva lahko na povabilo postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ukvarja s filmsko produkcijo, oz. tuj državljan, ki producira slovenska dela, in ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 kandidat izjavlja, da sprejema statut in da bo deloval v skladu z njim;

 kandidat je produciral vsaj eno pomembno celovečerno filmsko delo (nacionalno distribuirano v kinematografih) oziroma celovečerno televizijsko delo (hkrati televizijsko emitirano po ozemlju cele države) ali ima univerzitetno diplomo iz filmske produkcije;

 kandidat upošteva profesionalne standarde in etična načela, za katera se zavzema društvo;

(3) Pojem filmskega producenta naj pri odločanju pomaga razložiti naslednja definicija: »Filmski producent je kreativni posameznik, ki je zaposlen z izdelavo filma, televizijskega programa, radijskega programa, dramske igre ali drugačne enote zabave ali informacije, ki je lahko fotografirana in posneta na filmski, magnetni trak ali katerikoli drug medij, in projicirana na zaslone različnih vrst, ali predvajana na televiziji, spletu ali katerem koli drugem novem mediju komunikacije in predstavnosti, ki ni poznan ali tukaj opredeljen, ali prenesena neposredno ali izvedena neposredno pred prisotno publiko (v nadaljevanju »videogram«). Poklicna funkcija filmskega producenta, imenovana produkcija ali produciranje, je da v svojem imenu in za svoj ali tuj račun organizira in vodi ustvarjanje avdiovizualnega dela ali zaporednja gibljivih slik ter je odgovorna za njegovo dokončanje. Filmski producent ima izključno pravico reproduciranja svojih videogramov, distribuiranja svojih videogramov, dajanja v najem svojih videogramov, javnega prikazovanja svojih videogramov in dajanja na voljo javnosti svojih videogramov. Filmski producent ima pravico do nadomestila za privatno ali drugo lastno reproduciranje po drugem odstavku 37. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Ur. list R Slovenije, 16/2007). Pravice filmskega producenta trajajo 50 let, odkar je bil narejen posnetek. Če je bil v tem času videogram zakonito izdan ali zakonito priobčen javnosti, trajajo pravice filmskega producenta 50let od tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila najprej.«

 

 10. člen

Kandidat za člana društva mora upravnemu odboru predložiti pisno vlogo, v kateri se zaveže, da sprejema in da bo deloval v skladu s statutom društva. K vlogi kandidat obvezno priloži svojo delovno biografijo in po potrebi (na poziv) tudi ogledno kopijo (vsaj nekaterih) svojih  del na primernem nosilcu. Kandidat priloži tudi druga dokazila, ki dokazujejo ustreznost za sprejem (recenzije, fotokopija diplome …).

 

 11. člen

Za potrditev odločitve o sprejemu člana potrdi upravni odbor društva. Če v katerem koli od navedenih pogojev iz drugega odstavka 9. člena kandidat po oceni članov upravnega odbora odstopa od zahtevanih pogojev, lahko upravni odbor prijavo zavrne.

 

 12. člen

Prošnjo za sprejem mora društvo rešiti in svoj sklep sporočiti kandidatu najkasneje v 3 mesecih po prejemu prošnje. Upravni odbor obvesti o odločitvi kandidata pisno. Sklep je dokončen.

 

 13. člen

(1) Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva, za očiten doprinos k ugledu poklica filmskega producenta nasploh ali kot priznanje izjemnega ustvarjalnega dosežka. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, iz istih razlogov. Za predlog dodelitve častnega naziva, posredovan občnemu zboru, je potrebna dvotretjinska (2/3) večina glasov prisotnih članov na seji upravnega odbora.

(2) Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če je tako izbrani posameznik v času podelitve naziva aktiven kot filmski producent, lahko uživa vse privilegije članstva v društvu, vključno s pravico do glasovanja in s pravico do prevzema funkcije v društvu v skladu s statutom.

 

 

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

 

 14. člen

Pravice članov so:

 da volijo in so izvoljeni v organe društva,

 da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,

 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

 da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

 da prejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.

 

 15. člen

Dolžnosti članov so:

 da spoštujejo statut, druge akte ter sklepe organov društva,

 da sooblikujejo in uresničujejo cilje in naloge društva,

 da ob izvolitvi delujejo v organih društva,

 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

 da redno plačujejo članarino,

 da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

 da predlagajo nagrade in priznanja katerega koli organa društva,

 da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

 da varujejo ugled društva.

 

 

V. PRENEHANJE ČLANSTVA

 

 16. člen

(1) Članstvo v društvu preneha:

 s prostovoljnim izstopom,

 s črtanjem,

 z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča,

 s smrtjo.

(2) Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

(3) Člana iz članstva črta upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

(4) O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom, potrdi pa ga občni zbor.

 

 

VI. ORGANI DRUŠTVA

 

 17. člen

Organi društva so:

 občni zbor,

 upravni odbor,

 nadzorni svet in

 častno razsodišče.

 

 

VII. OBČNI ZBOR

 

 18. člen

Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

 

 19. člen

(1) Občni zbor:

 sklepa o dnevnem redu,

 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge pomembnejše akte društva,

 voli in razrešuje mandatarja za predsednika upravnega odbora, tri člane nadzornega sveta, tri člane častnega razsodišča,

 na predlog mandatarja potrdi preostalih šest članov upravnega odbora,

 ustanavlja in ukinja odbore in sklade za reševanje posebnih nalog,

 odloča o članstvu društva v ustreznih organizacijah doma in v tujini, o izstopanju iz njih ter o delitvi lastnih pristojnosti in zadolžitev znotraj njih, daje smernice za delo društva ter sprejema program dela društva,

 potrdi načrt dela, dokončno potrdi zaključni račun in finančni načrt,

 odloča o pritožbah zavrnjenih kandidatov za člane ter dokončno potrdi ali zavrne odločitev častnega razsodišča o izključitvi člana,

 odloča o predlagani višini članarine,

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

 odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega sveta in častnega razsodišča,

 imenuje častne člane društva,

 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

 sklepa o prenehanju delovanja društva.

(2) Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

 

 20. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

 

 21. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Vabilo mora vsebovati predloženi dnevni red, dan in uro ter kraj zbora.

 

 22. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se

zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 6 članov.

 

 

 23. člen

(1) Volitve društvenih organov so tajne.

(2) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

(3) Občni zbor sklepa z navadno večino navzočih članov. Ob enakem številu glasov za in proti je predlog odklonjen.

(4) Za sprejem statuta ali njihovih sprememb ali dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih članov.

 

 24. člen

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,  zapisnikar in dva overovitelja.

 

 

VIII. UPRAVNI ODBOR

 

 25. člen

(1) Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

(2) Upravni odbor ima pet članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik ter trije izvoljeni člani. Predsednik društva je član in predsednik upravnega odbora. V novem upravnem odboru morata biti najmanj dva nova člana. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik. Na tej seji člani upravnega odbora iz svojih vrst izvolijo podpredsednika upravnega odbora.

(3) Upravni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

 

 26. člen

Upravni odbor:

 skrbi za uresničevanje programa društva,

 predstavlja društvo pred javnostjo in vodi društveno politiko v skladu s statutom in smernicami občnega zbora,

 pripravlja predloge aktov društva,

 sklicuje občni zbor društva,

 vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,

 predlaga občnemu zboru program dela in predstavi finančni načrt ter zaključni račun,

 predlaga nadzornemu svetu finančni načrt in zaključni račun,

 skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

 upravlja s premoženjem društva,

 voli in razrešuje podpredsednika,

 potrjuje sprejem novih članov,

 predlaga občnemu zboru ustanavljanje skladov in filmskih nagrad,

 pripravlja poročila za javnost,

 podaja predloge za dodelitev naziva častnega člana,

 izdaja članske izkaznice društva,

 predlaga občnemu zboru višino članarine,

 delegira člane društva v žirije, na posvetovanja, na slovesna in delovna zasedanja, festivale, simpozije in v uradne delegacije ter odbore in druge organe institucij,

 ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge in število njihovih članov ter imenuje predsednika komisij,

 določa poslovanje društvene administracije,

 sklicuje posvetovalne sestanke članstva,

 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

 

 27. člen

(1) Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Upravni odbor ima praviloma redne seje, po potrebi pa tudi korespondenčne seje.

(2) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa

podpredsednik društva. Predsednik sklicuje seje na lastno pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, nadzornega sveta ali društvenih komisij.

 

 28. člen

Vabila za sejo upravnega odbora morajo člani odbora prejeti praviloma najmanj pet dni pred sejo. Vabilu mora biti priložen predlog dnevnega reda in ustrezno gradivo. O seji upravnega odbora so po elektronski pošti obveščeni vsi člani društva.

 

 29. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

 

 

IX. PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

 30. člen

(1) Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva.

(2) Predsednika društva voli občni zbor društva za obdobje dveh let.

(3) Predsednik društva:

 upravlja društvo,

 skrbi, da je poslovanje društva v skladu z zakonom o društvih in drugimi predpisi, z njegovim statutom in drugimi splošnimi akti,

 predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini,

 predlaga dnevni red občnega zbora in sej upravnega odbora,

 podpisuje listine, ki jih sprejme občni zbor,

 podpisuje v imenu društva pogodbe, dogovore in sporazume, h katerim pristopa društvo,

 sklicuje seje upravnega odbora in občni zbor društva,

 podpisuje vse akte društva ter

 predstavlja in zastopa društvo v premoženjskih in pravnih zadevah.

 

 31. člen

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Predsednik društva za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru društva.

 

 

X. KOMISIJE

 

 32. člen

(1) Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije.

(2) Komisije so odgovorne upravnemu odboru, o svojem delu pa poročajo na članskih sestankih in na občnem zboru. Komisije poslujejo po svojih pravilnikih, ki jih potrdi upravni odbor.

(3) Naloge, število članov in predsednike komisij določi upravni odbor. Kadar se na seji upravnega odbora obravnavajo vprašanja s področja posameznih komisij, se na sejo vabijo vodje dotičnih komisij.

 

 

XI. NADZORNI SVET

 

 33. člen

(1) Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Mandatna doba članov

nadzornega sveta je dve leti.

(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne slepe sprejema z večino prisotnih.

(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, na katere so vedno vabljeni, ne morejo pa odločati.

 

 34. člen

(1) Nadzorni svet spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni svet enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

(2) Nadzorni svet potrdi zaključni račun in finančni načrt.

 

 

XII. ČASTNO RAZSODIŠČE

 

 35. člen

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih za dobo dveh let izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

 

 36. člen

(1) Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

(2) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:

 kršitve določb statuta,

 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

 neizvrševanje sklepov organov društva,

 dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

 

 37. člen

(1) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče, so:

 opomin,

 javni opomin,

 suspenz,

 izključitev.

(2) Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

 

XIII. PREKINITEV MANDATA

 

 38. člen

(1) Mandat članov upravnega odbora, nadzornega sveta, častnega razsodišča in komisij preneha, če se član odpove članstvu v teh organih, ga odpokliče občni zbor, izstopi, je črtan ali izključen iz društva.

(2) V primeru prenehanja mandata člana upravnega odbora, nadzornega sveta ali častnega razsodišča mora o novem članu teh organov odločiti občni zbor; o ostalih odloča upravni odbor.

(3) Če mandat preneha predsedniku društva, prevzame vodenje upravnega odbora in društva podpredsednik, ki mora najkasneje v roku dveh mesecev organizirati občni zbor.

 

 

XIV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 39. člen

Viri dohodkov so:

 članarina, ki jo določi občni zbor,

 sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,

 dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,

 sredstva pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,

 sredstva pridobljena od državnih organov, institucij in lokalnih skupnosti,

 darila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,

 dohodki iz pridobitne dejavnosti,

 drugi prihodki.

 

 40. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Finančni načrt in zaključni račun sprejme občni zbor društva na predlog upravnega odbora in po poročilu nadzornega sveta.

 

 41. člen

(1) Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri banki.

(2) Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu s pravilnikom o finančno materialnem

poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno

materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Finančni pravilnik se potrdi na prvem občnem zboru društva.

 

 42. člen

(1) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

(2) Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 43. člen

(1) Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi društva, kot tudi podpisnik finančnih in materialnih listin je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

(2) V času nadomeščanja predsednika prevzame podpredsednik vse pravice, dolžnosti in odgovornost predsednika društva. V izogib morebitnim nesporazumom napiše predsednik društva podpredsedniku pooblastilo. V pooblastilu mora biti jasno navedeno, v katerem časovnem obdobju poteka nadomeščanje predsednika.

 

 44. člen

(1) Finančno in materialno poslovanje je javno.

(2) O svojem finančnem in materialnem poslovanju vodi društvo ustrezne knjige, ki so vsak čas dostopne nadzornemu svetu, predsedniku in članom odbora, pooblaščenim s sklepom odbora.

(3) Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 

 

 

 45. člen

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

 46. člen

(1) Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo društva.

(2) S premoženjem upravlja upravni odbor društva. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin se odloča le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

 47. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje ali donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. S posameznimi sponzorji, donatorji in financerji lahko upravni odbor in v njegovem imenu predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

 

 

XV. JAVNOST DELA DRUŠTVA

 

 48. člen

Člane društvo obvešča:

 preko elektronske pošte,

 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

 preko društvenega glasila,

 preko sredstev javnega obveščanja.

 

 49. člen

(1) Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

(2) Zapisniki sej vseh organov društva, komisij in pododborov so dostopni vsakemu članu društva.

 

 50. člen

Za zagotovitev javnosti dela in točnost informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

XVI. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

 51. člen

Društvo preneha delovati:

 po določilih zakona,

 po sklepu občnega zbora,

 če število članov pade pod tri.

Za pravnomočnost sklepa o prenehanju je potrebna dvotretjinska navzočnost članov društva, ki sprejmejo sklep z dvotretjinsko večino glasov. Če občni zbor ni sklepčen, se skliče nov občni zbor, ki sklepa o razpustitvi društva in glasuje z dvotretjinsko večino glasov, če je navzoča vsaj polovica članov. Nato se uvede pisni referendum, pri katerem se morata izreči za prenehanje vsaj dve tretjini članov društva.

 

 

 

 52. člen

Če društvo preneha delovati, mora predsednik v 15 dneh obvestiti pristojni organ, pri katerem je društvo vpisano v register.

 

 53. člen

V primeru prenehanja društva preide njegovo premoženje v last društva Slovenskih režiserjev. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

XVII. KONČNA DOLOČBA

 

 54. člen

Ta statut je sprejel občni zbor društva dne 08.04.2009 in velja takoj. Uporabljati se začne z dnem vpisa društva v Register društev pri Upravni enoti Ljubljana.

 

 

Ljubljana, 08.04.2009

 

 

Predsednik Društva Filmski producenti Slovenije

Jožko Rutar