"The cinema is truth 24 Frames-Per-Second”

Jean-Luc Godard

ETIČNI KODEKS DRUŠTVA

 

(delovna verzija)

 

 

 

Uvod

 

Društvo Filmskih producentov Slovenije predstavlja stanovsko združenje, ki s svojimi strokovnimi usmeritvami in etičnimi načeli prispeva k dobri in bolj strokovni nacionalni filmski industriji.

 

Etični kodeks društva FPS temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju članov društva, na lojalnosti, poštenosti, profesionalnosti in dobrih medčloveških delovnih odnosih pri ustvarjanju nacionalnega filma.

 

 

 1. Osnovna moralno-etična načela društva

 

Društvo FPS se zavzema za moralno etično delovanje, za višje vrednote producentske stroke in filma. Delovalo bo na dostojen in zaupljiv način in prispevalo k splošni dobrobiti družbe neodvisno od aktualne politične oblasti.

 

Člani društva FPS spoštujejo zasebnost in pravice drugih, materialne in nematerialne lastninske pravice, zagotavljajo dialog med člani društva, kjer se bo neetično ravnanje članov, manipulacije in zlorabe štele za nekaj nedopustnega.

 

 

 2. Strokovna odgovornost člana društva in uveljavljanje etičnega kodeksa

 

Član društva FPS pri opravljanju svojega dela zagotavlja najvišjo stopnjo strokovnega znanja, družbene odgovornosti in učinkovitosti delovanja. Dosega in krepi strokovno kompetentnost, prevzema in izvršuje samo tista dela, za katera je usposobljen in

profesionalno-etično pristojen, tako da ne bi po nepotrebnem obremenjeval prihodnjih generacij.

 

Član društva FPS nasprotuje vsem neprimernim delovanjem v zvezi s filmsko proizvodnjo in sofinanciranjem nacionalnega filma in ob tem upošteva in uveljavlja obstoječe zakone, pravila, ureditve in dogovore.

 

Član društva FPS deluje celovito in temeljito, upošteva pooblastila, spoštuje veljavne dogovore in pogodbe, prispeva in sprejema poštene strokovne ocene.

 

Član društva FPS upošteva mnenja in opozorila drugih članov društva o možnih napakah ali tveganjih pri svojem delu.

 

Član društva FPS upošteva določila tega etičnega kodeksa in podpira njegovo  uveljavljanje in širšo uporabo, vključuje etični kodeks v pogodbe o sodelovanju

in v podobne dogovore.

 

Člani društva FPS kakor tudi vodstvo društva pri svojem delu izpostavljajo transparentnost, društveno in družbeno odgovornost pri opravljanju producentskega poklica in spodbujajo upoštevanje takšnih odgovornosti v celotni filmski industriji.

 

Člani društva FPS društva spodbujajo h kakovosti pri delu, zagotavljajo in uporabljajo pravice, dolžnosti, zahteve in potrebe društva na takšen način, da bo zavarovano dostojanstvo vseh tistih, ki sodelujejo pri ustvarjanju nacionalnega filma.

 

Člani društva FPS imajo enake možnosti pri uveljavljanu predlogov, pobud in zahtev za boljše delovanje društva in vztrajajo na vodenju takšnega društva, ki bo prispevalo k nadaljnjemu razvoju naše stroke.

 

 

 3. Vloga društva Filmskih producentov Slovenije

 

Društvo FPS zahteva poznavanje in upoštevanje tega etičnega kodeksa kot enega od pogojev za sprejem v članstvo društva.

 

Društvo bo skrbelo za krepitev moralne zavesti in upoštevanje etičnih načel, spremljalo bo kršitve etičnega kodeksa, obravnavalo izbrane primere, skrbelo za dopolnitve in spremembe tega etičnega kodeksa.

 

V tej zvezi bo ta kodeks dostopen tudi širši javnosti.